Welkom op de internetpagina van begrafenisvereniging

"Naastenliefde"

in Workum

Begrafenisvereniging ‘Naastenliefde’ nodigt hierbij alle leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

De vergadering zal worden gehouden op donderdag 30 maart 2023 in de Brouwershof in Workum.

Aanvang om 20.00 uur

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Notulen 139e algemene jaarvergadering 2022
 4. Jaarverslag secretaris over 2022
 5. Ledenadministratie
 6. Jaarverslag penningmeester over 2022
 7. Bestuursverkiezing:
  Mevrouw Minke Rijpma-Zeinstra is aftredend en niet herkiesbaar
  Bestuursfunctie is vacant.
 8. Vaststellen contributie
 9. Vaststellen ledenkorting
 10. Rondvraag
 11. Sluiting